CSGO 对战平台 绝地求生
下载PC端
下载APP端

社区

CSGO爱好者聚集地

返回主题列表 收藏 已收藏 回帖

[帮助] 服务器异常崩溃问题反馈

5E对战平台

5E管理团队

关注
已关注


         为了创造更愉快舒适的游戏环境,优化5E对战平台服务器质量。近期在游戏中如果服务器异常崩溃(游戏中右上角出现“断开链接”后比赛异常结束),请遇到类似问题的玩家与我们联系,您的协助对我们至关重要。感谢您的配合。 


                提供以下三点信息给客服管理:

                    ①5E ID 或者邮箱

                    ②服务器崩溃详细时间

                    ③进入服务器详细时间(如下图)
房间内下方系统消息时间
5E对战平台运营团队
2019年2月27日

2019-02-27 14:00:48 回贴

小提示:

本主题已关闭,不允许回帖